Yellow-Stripe-Trevally-Butterfly-01-1
Yellow-Stripe-Trevally-Butterfly-02-1

ปลาข้างเหลืองอบแห้ง

ผลิตจากเนื้อปลาข้างเหลือง แล่ นำมาคลุกส่วนจากนั้นนำไปอบแห้ง มี 4 รสชาติ ให้เลือกสรร ได้แก่ รสเค็ม รสหวาน รสหวานโรยงา และ รมควัน


วิธีการปรุง

icn_grill_th icn_fry_th