Mame Chikuwa-PS
Mame Chikuwa FS

ปลาหมึกหลอด

ผลิตจากเนื้อปลาบดปรุงรส ขึ้นรูปเป็นทรงกระบอก ย่างจนสุกหอมกรุ่น เป็นสินค้าที่ บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์ ผลิตเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย


วิธีการปรุง

icn_soup_th icn_salad_th icn_omelet_th icn_microwave_th icn_grill_th icn_fry_th